חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד - סמכות שיפוט ותרופות

  • חוק חדש (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338.
    תיקון מס' 1 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד 3. סמכות שיפוט ותרופות
  • לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי -

    (1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;

    (2) ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.