חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד - הגדרות

  • חוק חדש (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338.
    תיקון מס' 1 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בחוק זה -

    "בטוחות" - מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעסיק לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;

    "עובד" - לרבות מועמד לעבודה אצל מעסיק;

    "השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה.