תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 - הסלמת מרץ 2012 - הגדרות

 • הוראת שעה (14 ביוני 2012) ק"ת 7128: תקנות שונות והוספת תוספות שנייה ושלישית. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


    


   

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "שווי הנכס" - הסכום שהיה מתקבל הנכס במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון ביום קרות הנזק;

  "הנזק הממשי" - ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מיד לאחר שניזוק,או כל הוצאות שיקום הנזק - לפי הנמוך שבין שניהם, בתוספת הוצאות להקטנת הנזק; ובנזק עקיף - לרבות ההפסד או מניעת הריווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למנע;

  "הוצאות להקטנת הנזק" - הוצאות שהוציא הניזוק בעד פעולות שנעשו בעת קרות הנזק במטרה להקטין את הקיפו, ובלבד שלעת המנהל היה סביר להוציאם, בין היתר בהתחשב בהיקף הנזק שנמנע ע"י פעולות אלה;

  "נזק" - נזק מלחמה ונזק עקיף:

  "שווי של נזק מלחמה" -

  (1) לגבי נכסים בישוב ספר - הנזק הממשי;

  (2) לגבי מלאי - הנזק הממשי;

  (3) לגבי יבול על קרקע באזור עירוני - הנזק הממשי, או שווי היבול כפי שנקבע לצורך החוק כפול שלושה, הכל לפי הסכום הנמוך יותר;

  (4) לגבי מלאי מעבר כמשמעותו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שווי של מלאי במעבר), תש"ל-1969 - הנזק הממשי;

  (5) לגבי נכסים אחרים - הנזק הממשי;

  "אזור זכאי" - היישובים השוכנים בין 7 ו-40 קילומטרים מגדר המערכת
  המקיפה את רצועת עזה, המוכרזים בזה יישובי ספר מיום י"ז באדר התשע"ב
  (11 במרס 2012) עד יום כ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012) (להלן - תקופת
  ההכרזה);

  "הוראה על סגירת מוסד חינוך" - הוראה של שירות ההתגוננות האזרחית על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור זכאי, המנויה בתוספת השנייה, שניתנה בין התאריכים י"ז באדר התשע"ב (11 במרס 2012) וי"ט באדר התשע"ב (13 במרס 2012), במועדים הנקובים בתוספת, או הוראה כאמור שניתנה בין התאריכים כ' באדר התשע"ב (14 במרס 2012) וכ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012), על ידי רשות מקומית באזור זכאי המנויה בתוספת השלישית, במועדים הנקובים בתוספת;

  "מוסד ציבורי זכאי" - מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה:

  (1) שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2010, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מתמיכה מאת רשות מקומית או מתרומות (להלן - תמיכות ותרומות);

  (2) עיקר הכנסתו בשנת המס 2010 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, היתה ממכירת שירותים או מוצרים מדי חודש בחודשו;

  "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "שווי של נזק עקיף" - כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, בשל תשלום שכר עבודה -

  (1) לגבי ניזוק שאינו ניזוק המפורט בפסקאות (2) עד (4) - 280 שקלים חדשים (להלן - שווי הנזק) לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני, ולגבי יחיד שהכנסתו היא רק מעסק או משלח יד כאמור בסעיף 2(1) לפקודה (להלן - עובד עצמאי) - שווי הנזק, בעד כל יום היעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני;

  (2) לגבי ניזוק שהוא קיבוץ - שווי הנזק, מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם;

  (3) לגבי ניזוק שהוא קבלן כוח אדם - שווי הנזק לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני;

  (4) לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי - השיעור במתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס 2010, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו האמורה, כולל תמיכות ותרומות, כשהוא מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני;

  מועסק העובד במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה;

  לא עבד העובד או העובד העצמאי האמור בחלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, או משווי הנזק לעובד עצמאי, לפי העניין, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת;

  "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" -

  (1) יום שבו עובד נעדר מעבודתו אצל ניזוק או יום שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד ואין במקום העבודה של בן זוגו, או של העובד העצמאי או של בן זוגו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה:

  (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או של העובד העצמאי או שהעובד או העובד העצמאי הוא הורה יחיד של הילד;

  (ב) בן זוגו של העובד העצמאי הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נבצר ממנו להשגיח על הילד;

  הוראות פסקה זו יחולו, לגבי עובד שהוא אומן, ואולם ההיעדרות של עובד כאמור תיחשב כיום היעדרות רק אם לא ניתן פיצוי לפי פסקה זו בעד אותו יום בשל יום היעדרות של הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד, לפי העניין, לצורך השגחה על אותו ילד; לעניין זה -

  "אומן" - מי שאושר בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים לשמש כמשפחת אומנה, בין לבדו ובין יחד עם בן זוגו;

  "הורה יחיד", "ילד", "מוסד חינוך" - כהגדרתם בחוק הגנה על עובדיםבשעת חירום, התשס"ו-2006;

  (2) יום שבו עובד נעדר מעבודתו אצל ניזוק או יום שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או שהוא עסקו של העובד העצמאי;

  "שיקום נזק" - החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק, ואם הנכס אינו ניתן לשיקום כאמור - הקמתו או רכישתו של נכס דומה במקומו, הכל לפי הענין ובאישור המנהל;

  "ניזוק" - מי שהיה בעל הנכס ביום שנגרם לו הנזק או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק, או שניהם ביחד, הכל כפי שקבע המנהל, ולעניין ההגדרה "שווי של נזק עקיף", מי שהתקיימו בעובדו, או בו אם הוא עובד עצמאי, תנאי ההגדרה "יום היעדרות בשל מצב ביטחוני".;

  "הוצאות שיקום הנזק" - כולן או מקצתן;

  "דירת מגורים" - דירה שביום קרות הנזק שימשה למגורים.