תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 - הסלמת 2018 - מסירת הודעה והגשת תביעה

 • תיקון (22 בינואר 2019) ק"ת 8153: הוראת שעה מאי 2018 עד אפריל 2019
  תיקון (30 במאי 2019) ק"ת 8227: הארכת הוראת שעה עד סוף 2019  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 5. מסירת הודעה והגשת תביעה
 • (א) הודעה על נזק תוגש למנהל בטופס שקבע, תוך שבועיים מיום קרות הנזק.

  (ב) תביעה לפיצויים תוגש למנהל בטופס שקבע, ובמועדים שלהלן:

  (1) תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים מאי 2018 עד דצמבר 2018 תוגש עד יום י"ז באייר התשע"ט (22 במאי 2019);
  (2) תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים ינואר עד יוני 2019 תוגש עד יום ב' בחשוון התש"ף (31 באוקטובר 2019);
  (3) תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים יולי 2019 עד דצמבר 2019 תוגש עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020).

  (ג) המנהל רשאי להאריך את המועדים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אם נוכח כי ישנה סיבה סבירה לכך.