תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - תוספת ראשונה

  • תיקון (1 באוגוסט 2006) ק"ת 6503: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. תיקון (13 באוגוסט 2006) ק"ת 6509: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
  • תקנה 2(א)

    1. (א) לגבי נזק מלחמה שהוא נזק לגופו של כלי טיס שעיקר פעולתו בקווים בין-לאומיים, למעט כלי טיס כאמור שאינו רשום בישראל או אינו חייב רישום בישראל והנמצא בשטח המדינה לצרכי תיקון, שיפוץ, עיבוד או הרכבה בלבד - 50% משווי הנזק.

    (ב) לגבי נזק מלחמה לנכס אחר - 100% משווי הנזק.

    (ג) לגבי נזק מלחמה לדירת מגורים - 100% מהוצאות שיקום הדירה.

    2. לגבי נזק עקיף - 100% משווי של נזק עקיף.