תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - מסירת הודעה והגשת תביעה

  • תיקון (1 באוגוסט 2006) ק"ת 6503: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. תיקון (13 באוגוסט 2006) ק"ת 6509: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 5. מסירת הודעה והגשת תביעה
  • (א) הודעה על נזק תוגש למנהל בטופס שקבע, תוך שבועיים מיום קרות הנזק.

    (ב) תביעה לפיצויים תוגש למנהל בטופס שקבע, תוך חודש מיום קרות הנזק.

    (ב1) לתביעה לפי תקנת משנה (ב), יצורפו הצהרה של הניזוק, לרבות קבלן כוח אדם ומעסיק בפועל, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, בנוסח שיורה המנהל.

    (ג) המנהל רשאי להאריך את המועדים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אם נוכח כי ישנה סיבה סבירה לכך.