תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - עופרת יצוקה - ראיות

  • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א)ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: