תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - עופרת יצוקה - עונשין

  • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א)ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 16. עונשין
  • מי שעשה אחת מאלה, דינו - קנס 500 לירות או מאסר ששה חדשים:

    (1) מסר ביודעין הודעה או הצהרה בלתי נכונה בכל ענין או דבר הנוגע לקבלת פיצויים לפי תקנות אלה;

    (2) השיב ביודעין תשובה בלתי נכונה לשאלה שנשאלה, או לידיעה שנדרשה בהתאם להוראות תקנות אלה.