תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - עופרת יצוקה - מסירת הודעה והגשת תביעה

  • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א)ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 5. מסירת הודעה והגשת תביעה
  • (א) הודעה על נזק תוגש למנהל בטופס שקבע, תוך שבועיים מיום קרות הנזק.

    (ב) תביעה לפיצויים תוגש למנהל בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

    (ג) המנהל רשאי להאריך את המועדים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אם נוכח כי ישנה סיבה סבירה לכך.