תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) (מס' 2) - תחילה

 • תקנות חדשות (24 במרס 2008) ק"ת 6657 תיקון (6 באוגוסט 2008) ק"ת 6700: תקנה 1(1)(א) תיקון (19 בינואר 2009) ק"ת 6744: תקנה 1, 2.


  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 17. תחילה
 • (א) (1) תחילתן של תקנות אלה ביום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006).

  (2) על אף האמור בפסקה (1), תחילתה של ההגדרה "ניזוק" בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 (1(ב) לתקנות אלה, ביום כ"א באב התשס"ז (5 באוגוסט 2007).

  (ב) תקנות אלה לא יחולו על ניזוק שהוא אחד מאלה:

  1. המדינה;

  2. גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  3. חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

  4. קופת חולים.

  (ג) פסקאות (ב) ו-(ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 בתקנות אלה לא תחול על ניזוק שמתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

  2. הוא קופת גמל כהגדרתו בפקודה;

  3. הוא קרן נאמנות כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

  4. הוא חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

  5. הוא מוסד להשכלה גבוהה;

  6. בשנת המס 2005, 2006, 2007, 2008 או 2009 הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

  7. הוא קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  8. עסקו מצוי שלא באזור הכרזה;

  9. בשנת המס 2005, 2006, 2007, 2008 או 2009 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף;

  10.   עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו;

  11.   בשנת המס 2005, 2006, 2007, 2008 או 2009 חלות בחישוב הכנסתו הוראות סעיף 8א לפקודה;

  12.   עיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק;

  13.   מחזור עסקאותיו, בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה,כולל פעילות מכמה סניפים שאינם  כלולים באזור הכרזה או שכלולים במחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס עסקאות מענפי עיסוק שונים; 

  14.   הוא רשום כאחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף;

  15.   לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע הראשון - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005); לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע השני, השלישי או הרביעי - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007); לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע החמישי או השישי - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008);

  16.   הוא מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה;

  17.   עיסוקו בהפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה;

  18.   הוא לא הגיש לרשות המסים בישראל דוח שהיה חייב בהגשתו לפי חוק מס ערך מוסף, בשל המקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי;

  19.   עסקו לא היה פעיל לפני מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או שהפסיק לפעול במהלך מקטע כאמור, לפי העניין; לעניין זה, יראו ניזוק כמי שעסקו לא היה פעיל אם התקיים בו אחד מאלה:

   (א) בארבעת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף לפני מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או במהלכו, הוא דיווח על מחזור עסקאות, כמשמעותו בחוק האמור, אפס;

   (ב) הוא דיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו, לפני תחילת מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או במהלך מקטע כאמור, לפי העניין;

   

  (ד) נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), פסקה (ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה לא תחול גם על ניזוק שהוא אחד מאלה:

  1. עיסוקו בחקלאות;

  2. הוא רכש או שכר נכס במהלך מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, לשם הרחבת פעילותו העסקית; לעניין זה, "נכס" - כהגדרתו בסעיף 35 לחוק.

  (ה) נוסף על האמור בתקנות משנה (ב) עד (ד) -

  1. ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע השני או השלישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול המחזורים - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל כל מקטע שלאחר אחד המקטעים האמורים למעט בשל המקטע החמישי והשישי, לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול ההוצאות;

  2. ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע השני או השלישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול ההוצאות - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל המקטע השני או השלישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול ההוצאות - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל כל מקטע שלאחר אחד המקטעים האמורים לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול המחזורים; לענין זה - "מסלול הוצאות" - כאמור בפסקה (ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" בתקנה 1 לתקנות העיקירות כנוסחה בתקנה 1(1) לתקנות אלה; "מסלול הנזק הממשי" - כאמור בפסקה (א) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" בתקנה 1 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(1) לתקנות אלה; "מסלול מחזורים" - כאמור בפסקה (ב) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה.

  3. ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע החמישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול המחזורים - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל המקטע השישי לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול ההוצאות;

  4. ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע החמישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול ההוצאות - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל המקטע השישי לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול המחזורים.