תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) (מס' 2) - מסירת הודעה והגשת תביעה

  • תקנות חדשות (24 במרס 2008) ק"ת 6657 תיקון (6 באוגוסט 2008) ק"ת 6700: תקנה 1(1)(א) תיקון (19 בינואר 2009) ק"ת 6744: תקנה 1, 2.


    בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 5. מסירת הודעה והגשת תביעה
  • (א) הודעה על נזק תוגש למנהל בטופס שקבע, תוך שבועיים מיום קרות הנזק.

    (ב) בשל כל אחד מהמקטעים השני, השלישי הרביעי, החמישי והשישי תוגש למנהל תביעה לפיצויים בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מתום אותו מקטע, ולעניין המקטע הראשון - תוגש למנהל תביעה לפיצויים בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מתום אותו מקטע, ולעניין המקטע הראשון - תוגש למנהל תביעה לפיצויים בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשס"ח-2008.

    (ג) המנהל רשאי להאריך את המועדים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אם נוכח כי ישנה סיבה סבירה לכך.