תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) (מס' 2) - הגדרות

 • תקנות חדשות (24 במרס 2008) ק"ת 6657 תיקון (6 באוגוסט 2008) ק"ת 6700: תקנה 1(1)(א) תיקון (19 בינואר 2009) ק"ת 6744: תקנה 1, 2.


  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "שווי הנכס" - הסכום שהיה מתקבל הנכס במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון
  ביום קרות הנזק;

  "הנזק הממשי" - ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מיד לאחר שניזוק,או כל הוצאות שיקום הנזק - לפי הנמוך שבין שניהם, בתוספת הוצאות להקטנת הנזק; ובנזק עקיף - לרבות ההפסד או מניעת הריווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למנע;

  "הוצאות להקטנת הנזק" - הוצאות שהוציא הניזוק בעד פעולות שנעשו בעת קרות הנזק במטרה להקטין את הקיפו, ובלבד שלדעת המנהל היה סביר להוציאם, בין היתר בהתחשב בהיקף הנזק שנמנע ע"י פעולות אלה;

  "נזק" - נזק מלחמה ונזק עקיף:

  "שווי של נזק מלחמה" -
  (1) לגבי נכסים בישוב ספר - הנזק הממשי;
  (2) לגבי מלאי - הנזק הממשי;
  (3) לגבי יבול על קרקע באזור עירוני - הנזק הממשי, או שווי היבול כפי שנקבע לצורך החוק כפול שלושה, הכל לפי הסכום הנמוך יותר;
  (4) לגבי מלאי מעבר כמשמעותו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שווי של מלאי במעבר), תש"ל-1969 - הנזק הממשי;
  (5) לגבי נכסים אחרים - הנזק הממשי;

  "אזור הכרזה" - האזור המסומן כתום בהודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר, המוכרז בזה יישוב ספר מיום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009);

  "חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

  "מס תשומות" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

  "מחזור עסקאות" - מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, למעט עסקאות שסעיפים 20 או 21 לחוק מס ערך מוסף חלים עליהן, ולמעט פיצוי ששולם לפי התקנות העיקריות, לפי תקנות אלה, לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, או לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ח-2007;

  "תקופת הבסיס" -
  (1) לגבי המקטע הראשון - התקופה המתחילה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005) והמסתיימת ביום ט' בחשוון התשס"ז (31 באוקטובר 2006);

  (2) לגבי המקטע השני, השלישי או הרביעי - התקופה המתחילה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) והמסתיימת ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);

  (3) לגבי המקטע החמישי או השישי - התקופה המתחילה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) והמסתיימת ביום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);

  "תקופת הפיצוי" - כל אחת מאלה, לפי העניין:

  (1) התקופה שמיום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006) עד יום כ"ב בטבת התשס"ל (31 בדצמבר 2007) (להלן - המקטע הראשון);
  (2) התקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ה בניסן התשס"ח (30 באפריל 2008) (להלן - המקטע השני);
  (3) התקופה שמיום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008) עד יום ל' באב התשס"ח (31 באוגוסט 2008) (להלן המקטע השלישי);
  (4) התקופה שמיום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) (להלן - המקטע הרביעי);
  (5) התקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) (להלן - המקטע החמישי);
  (6) התקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) (להלן - המקטע השישי);

  "תשומות שוטפות" - התשומות ששולם עליהן מס תשומות לפי הוראות חוק מס ערך מוסף למעט תשומות ציוד כהגדרתו בחוק האמור;

  "שווי של נזק עקיף" - כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, מחמת אי-אפשרות לנצל נכסים או מחמת הפסקת פעילות, אחד מאלה, לפי בחירת הניזוק:

  (א) (1) למעט נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה - הנזק הממשי;
  (2) כשהנזק נגרם למעביד בשל תשלום שכר עבודה לעובד - עלות שכר העבודה היומי למעביד, ששולמה בשל כל יום היעדרות של העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני; לא עבד העובד בשל המצב הביטחוני כאמור בחלק מיום העבודה, יהא הנזק החלק היחסי מעלות שכר העבודה היומי, שיחסו לכלל שכר העבודה היומי הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו
  עובד; לעניין זה ולעניין ההגדרה "ניזוק" -

  "יום היעדרות בשל מצב ביטחוני" - יום שנעדר בו העובד מעבודתו אצל ניזוק בשל המצב הביטחוני, למעט יום שנעדר בו בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה;

  "שכר העבודה היומי" - שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעביד, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שהמשך שלושת החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שילם המעביד תשלומי חובה לפי דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים - בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה;

  "שכר יום עבודה של עובד" - שכר עבודה רגיל ליום של העובד, בלא תוספות, לפי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחודש קרות הנזק, ולגבי עובד שהחל לעבוד אצל המעביד במהלך אותם שלושת החודשים - השכר כאמור לפי הממוצע בחודש שקדם לחודש קרות הנזק, ולא פחות משכר המינימום ליום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

  "השכר המרבי" - שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (בלא עובדים מיהודה, שומרון, חבל עזה ודרום לבנון, אך כולל עובדים שמעבידיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי), כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב-25 ומעוגל לסכום הקרוב, שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;

  (ב) מסלול מחזורים בתוספת הפרשי פיצוי; לעניין זה -


  "הפרש המחזורים" -

  (1) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע הראשון - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו במקטע הראשון שבשלו נתבע הפיצוי, הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל;

  (2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע השני, המקטע השלישי או המקטע הרביעי - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל, ובלבד שלמחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס ייווסף הפיצוי ששולם לפי תקנות אלה בשל נזק במקטע הראשון;

  (3) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע החמישי או השישי - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל, ובלבד שלמחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס ייווסף הפיצוי ששולם לפי תקנות אלה בשל נזק במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי;

  "הפרשי פיצוי"


  (1) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול המחזורים של כל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול המחזורים במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על 3,000,000 שקלים חדשים;

  (2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע החמישי ובמקטע השישי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול המחזורים של כל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין ססכום מסלול המחזורים במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על 3,000,000 שקלים חדשים;

  "מסלול מחזורים" - סכום הפרש המחזורים כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת ומוכפל במספר החודשים הנכללים במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, והכל לא יותר מסכום התקרה;

  "סכום התקרה" -


  (1) לגבי המקטע הראשון - 3,000,000 שקלים חדשים;
  (2) לגבי המקטע השני, השלישי או הרביעי - 1,000,000 שקלים חדשים בעבור כל מקטע כאמור;
  (3) לגבי המקטע החמישי או השישי - 1,500,000 שקלים חדשים בעבור כל מקטע כאמור;

  "שיעור ההוצאה הנחסכת" - סך התשומות השוטפות, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל תקופת הבסיס, מחולק במחזור העסקאות של הניזוק בתקופה האמורה ומוכפל ב-0.8;

  "משלים ההוצאה הנחסכת" - התוצאה המתקבלת מהפחתת שיעור ההוצאה הנחסכת מ-1, ובלבד שאם היא נמוכה מאפס היא תיחשב כאפס;

  (ג) מסלול הוצאות בתוספת הפרשי פיצוי; לעניין זה:

  "הפרשי פיצוי" -

  (1) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול ההוצאות בכל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול ההוצאות במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על הנמוך מבין 3,000,000 שקלים חדשים או מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "תקופת הבסיס";

  (2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע החמישי ובמקטע השישי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול ההוצאות בכל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול ההוצאות במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על הנמוך מבין 3,000,000 שקלים חדשים או מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס כמשמעותה בפסקה (3) בהגדרה "תקופת הבסיס";

  "השכר המרבי" החודשי - כהגדרתו בפסקה (א) (2), מוכפל ב-22;

  "חבר בני אדם" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

  "הכנסה חייבת במקטע" - הכנסתו החייבת של ניזוק שאיננו חבר בני אדם כשהיא מחושבת על פי הדוח השנתי לשנת המס 2005 שהגיש הניזוק לפי סעיף 131 לפקודה, בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה ולפני קיזוז הפסדים, כשהיא מחולקת ב-12, ובלבד שהיא לא עולה על השכר המרבי החודשי, ומוכפלת במספר החודשים הנכללים במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי;

  "מסלול הוצאות" - ההפרש החיובי שבין הסכום המקבל מהכפלת 1.1 בסכום המתקבל מחיבור סך התשומות השוטפות, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל המקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, סך  תשלומי שכר עבודה ששולמו בשל המקטע האמור ולגבי ניזוק שאינו חבר בני אדם - בתוספת הכנסתו החייבת של הניזוק באותו מקטע, לבין סך מחזור עסקאותיו של הניזוק באותו מקטע, והכל לא יותר מסכום התקרה;

  "סכום התקרה" -


  (1) לגבי המקטע הראשון - הנמוך מבין שני אלה:

  (א) 3,000,000 שקלים חדשים;

  (ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-14;

  (2) לגבי כל אחד מהמקטעים השני, השלישי והרביעי - הנמוך מבין שני אלה:

  (א) 1,000,000 שקלים חדשים;

  (ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-4;

  (3) לגבי כל אחד מהמקטעים החמישי והשישי - הנמוך מבין שני אלה:

  (א) 1,500,000 שקלים חדשים;

  (ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-6;

  "תשלומי שכר עבודה" - סך תשלומי השכר לכלל העובדים של ניזוק כפי שמדווחים לרשות המסים בישראל, ובלבד שלא יימנו תשלומי שכר לעובד כלשהו שעולים על השכר המרבי החודשי או שהם פיצויי פיטורין;

  "מעביד" - למעט המדינה וגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

  "שיקום נזק" - החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק, ואם הנכס אינו ניתן לשיקום כאמור - הקמתו או רכישתו של נכס דומה במקומו, הכל לפי הענין ובאישור המנהל;

  "ניזוק" - מי שהיה בעל הנכס ביום שנגרם לו הנזק או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק, או שניהם ביחד, הכל כפי שקבע המנהל; ולעניין פסקה (א)(2) בהגדרה "שווי של נזק עקיף", לרבות מי שעובד שלו מתגורר באזור הכרזה;

  "הוצאות שיקום הנזק" - כולן או מקצתן;

  "דירת מגורים" - דירה שביום קרות הנזק שימשה למגורים.