תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) (מס' 2) - אצילת סמכויות

  • תקנות חדשות (24 במרס 2008) ק"ת 6657 תיקון (6 באוגוסט 2008) ק"ת 6700: תקנה 1(1)(א) תיקון (19 בינואר 2009) ק"ת 6744: תקנה 1, 2.


    בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד 15. אצילת סמכויות
  • המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מסמכויותיו לפי תקנות אלה. לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע החמישי או השישי - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).