תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ"ז-1987
לתחילת העמוד 1. קביעת מחזור מרבי
  • הסכום המרבי של מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר לענין הגדרת "עוסק זעיר" בסעיף 1 לחוק, יהיה 240,000 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. ביטול תקנות
  • תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק)(תיקון), התשל"ט-1979, בטלות.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתן של תקנות ט אלה ביום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).