תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), התשל"ט-1979

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), התשל"ט-1979
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "רהיטים" - רהיטים וחפצי בית משומשים.

לתחילת העמוד 2. המס על רהיטים
 • המס על מכירת רהיטים בידי עוסק שעסקו במכירת רהיטים בלבד ישולם על ההפרש שבין מחיר רכישתם לבין מחיר מכירתם, אם נתקיימו כל הוראות תקנות אלה.

לתחילת העמוד 3. ניהול רישומים
 • (א) העוסק ינהל בפנקסי חשבונותיו רישום נפרד לכל רהיט ובו יצויינו פרטים אלה:

  (1) מספר סידורי;
  (2) שם האדם ממנו נרכש הרהיט, מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו;
  (3) תיאור הרהיט;
  (4) סימני זיהוי של הרהיט;
  (5) תאריך הרכישה;
  (6) מחיר הרכישה;
  (7) תאריך המכירה;
  (8) מחיר המכירה;
  (9) שם הקונה, מספר תעודת זיהוי שלו ומענו.

  (ב) המספר הסידורי כאמור בתקנת משנה (א)(1) יצויין על הרהיט או על תג שיוצמד אליו בדרך שלא ניתן להסירו בנקל, וכן על החשבונית שתוצא לקונה.

לתחילת העמוד 4. דין מערכת רהיטים
 • נרכשה מערכת רהיטים במחיר כולל יקבע העוסק את מחיר הרכישה של כל יחידה מהמערכת לצורך הרישום לפי סעיף 3(א)(6).

לתחילת העמוד 5. תשלום המחיר
 • התמורה שמשלם העוסק בשל רכישת רהיט תשולם בשיק מתוך פנקס שיקים מיוחד למטרה זו, ויחולו עליו ההוראות בדבר שמירת פנקסי חשבונות.

לתחילת העמוד 6. רהיט שמחירו עד 200 ש"ח
 • הוראות תקנות 3(א)(2), (4) ו-(9), 3(ב) ו-5 לא יחולו לגבי רהיט שנרכש באופן נפרד - שלא ממערכת רהיטים - ומחיר רכישתו בידי העוסק לא עלה על 200 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 6א. הצמדה למדד
 • (א) הסכום הנקוב בתקנה 6 יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;

  לענין זה -

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

  "המדד היסודי" - לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו - המדד שפורסם בחודש יולי 1991 ולענין כל יום עדכון שאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפיו יום העדכון הקודם.

  (ב) סכום שעודכן על פי תקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים, סכום של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

  (ג) הסכום המעוגל כאמור בתקנת משנה (ב) יפורסם בהודעה ברשומות בידי המנהל.

לתחילת העמוד 7. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה באחד בחודש שלאחר פרסומן.