תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות ומדליות), התשל"ח-1978

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות ומדליות), התשל"ח-1978
לתחילת העמוד 1. המס על מטבעות ומדליות
 • המס על מכירת מטבע או מדליה ישולם על ההפרש שבין מחיר רכישתם לבין מחיר מכירתם, אם המוכר רכשם ממי שאינו עוסק מורשה, וכם אם נתקיימו יתר הוראות תקנות אלה.

לתחילת העמוד 2. רישום בפנקסי החשבונות
 • (א) העוסק ינהל בפנקסי חשבונותיו רישום נפרד לכל מטבע, או מדליה שהמס בשל מכירתם חל לפי תקנה 1, ובו יצוינו פרטים אלה:

  (1) שם המטבע או המדליה;
  (2) החומר ממנו הוא עשוי;
  (3) תאריך הרכישה;
  (4) מחיר הרכישה;
  (5) שם המוכר ממנו נרכשו המטבע או המדליה, מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו;
  (6) תאריך המכירה;
  (7) מחיר המכירה;
  (8) שם הקונה, מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו.

  (ב) כל רישום נפרד כאמור ישא מספר סידורי אשר יירשם גם על החשבונית שתוצא לקונה.

  (ג) התמורה שמשלם העוסק בשל רכישת מטבע או מדליה תשולם בשיק מתוך פנקס שיקים מיוחד למטרה זו, ויחולו עליו ההוראות בדבר שמירת פנקסי חשבונות.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה בראשון לחודש שלאחר פרסומן.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות ומדליות), התשל"ח-1978".