תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976
לתחילת העמוד 1. תקופת דו"ח של מלכ"ר ומוסד כספי
 • (א) תקופת הדו"ח שחייבים מלכ"ר או מוסד כספי לגבי השכר ששילמו תהיה לחודש מראשיתו ועד סופו.


  (ב) מלכ"ר או מוסד כספי שהחלו לפעול תוך תקופת דו"ח לאחר היום החמישה עשר באותו חודש תהיה תקופת הדו"ח הראשונה לגביהם מהיום שהחלו לפעול עד סוף החודש שאחריו.

לתחילת העמוד 2. מקדמות
 • (א) מוסד כספי ישלם לכל שנת מס מקדמות, על חשבון מס הרווח שהוא חייב, במועדים שבהם חייב לשלם מקדמות למס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה.


  (ב) כל מקדמה תהיה בשיעור 28% מסכום המקדמה שחייב בה המוסד הכספי לפי פקודת מס הכנסה.

לתחילת העמוד 3. החלת הוראות פקודת מס הכנסה
 • הוראות פקודת מס הכנסה לענין שומה, לרבות תיקון שומה, השגה, ערעור, גבית המס, ריבית וקנסות יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין המס שחייבים בו מלכ"ר ומוסד כספי.

לתחילת העמוד 4. תשלום המס על-ידי מלכ"ר
 • (א) בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו- (ג), מלכ"ר שסך כל השכר החודשי ששילם לעובדיו היה לפחות בסכום של 4.00 ש"ח ישלם את המס לאותו חודש.


  (ב) אם מסך כל השכר ששילם מלכ"ר בחודש מסויים ביחד עם סך כל השכר ששילם באותה שנת מס לפני אותו חודש, מתקבל שכר חודשי ממוצע בסכום של 4.00 ש"ח או יותר, ישלם לאותו חודש את המס על כל השכר ששילם החל מתחילת שנת המס ועד לתום אותו חודש, בניכוי מס שכר ששילם לאותה שנת מס.


  (ג) מלכ"ר ששילם לשנת המס מסוימת מס שכר והתברר שסך כל השכר ששילם לעובדיו באותה שנת מס אינו עולה על 4.80 ש"ח, יוחזר המס ששילם לאותה שנת מס, ובלבד שהגיש כדין את כל הדו"חות התקופתיים לאותה שנה המס כאמור יוחזר תוך 60 יום מיום הגשת הדו"ח התקופתי האחרון לאותה שנה.

לתחילת העמוד 5. הוראות מעבר
 • (א) על אף האמור בתקנה 1(א), תקופת הדו"ח של מוסד כספי לגבי השכר ששילם מיום תחילת החוק לגביו עד יום ב' בתמוז תשל"ו (30 ביוני 1976), תהיה לתקופה האמורה.


  (ב) על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם מוסד כספי את המקדמות שהיא חייב בהן לשנת המס 1976 ושמועד תשלומן חל לפני יום ט"ו באלול תשל"ו (10 בספטמבר 1976) ביום האמור.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו- 1976".