תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. הוראת שעה
  • בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בפסקה (2), בסופה יבוא:

    "ולא תחול על שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

    (1) תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא תעלה על 24 חודשים; עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה חודשים יראו במקרקעין שימוש לצורך עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים מתחילת תקופת ההשכרה.

    (2) דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון.

    (3) לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור.

לתחילת העמוד 2. תחולה
  • תקנות אלה יחולו לגבי מקרקעין שהושכרו בתקופה שבין כ"ו באב התשס"א (15 באוגוסט 2001) לכ"ח באב התשס"ד (15 באוגוסט 2004).