תקנות מס ערך מוסף - תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"ד-1984

לתחילת העמוד תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"ד-1984
לתחילת העמוד 1. הגדלת סכומים
 • הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:

   

  (1) בסעיף 94 - 165 שקלים חדשים;
  (2) בסעיף 95 - 242 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. הצמדה למדד
 • (א) הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

  "מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין העדכון ב-1 באוקטובר 1984 - המדד שפורסם לחודש אוקטובר 1983.

  (ב) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים.

לתחילת העמוד 3. פרסום הסכומים המעודכנים
 • שר האוצר יפרסם ברשומות את נוסח תקנה 1 כפי שהוא מעודכן עקב האמור בתקנה 2.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • (א) תחולתה של תקנה 1(1) לגבי דו"ח תקופתי שמועד הגשתו ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחר מכן וכן לגבי דו"ח תקופתי שמועד הגשתו לפני המועד האמור ולא הוגש תוך חודש מיום פרסומן של תקנות אלה.

  (ב) תחולתה של תקנה 1(32) לגבי התקופה שבה לא נוהלו הפנקסים או נוהלו בסטיה מהותית, החל ביום פרסומן של תקנות אלה.

  (ג) תחולתה של תקנה 1(3) לגבי עבירות שבוצעו החל ביום פרסומן של תקנות אלה.

לתחילת העמוד 5. ביטול
 • תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"א-1981 - בטלות.