תקנות מס ערך מוסף - צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992

לתחילת העמוד צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992
לתחילת העמוד 1. שיעור המס על מלכ"ר
  • שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ"ר יהיה 7.5% מהשכר ששילם.

לתחילת העמוד 2. שיעור המס על מוסד כספי
  • השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתם של סעיפים 1 ו-2 לענין מס שכר ולענין מס שכר וריווח - מן השכר המשתלם בעד עבודה בחודש ינואר 1993.

לתחילת העמוד 4. ביטול
  • צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"א-1991 - בטל.