תקנות מס ערך מוסף - צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977

לתחילת העמוד צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. קביעת מוסד כספי
 • (א) אלה יהיו מוסדות כספיים לענין החוק:
  (1) עוסק שהיא חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וש- 75% או יותר ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאותיו בתור שכזה;

  (2) עוסק שהוא נאמן או מנהל קרן כמשמעותם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961, וש- 75% או יותר ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאות בתור שכזה.

  (3) מי שעסקו במכירת מטבע חוץ או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, ולענין זה יראו כמי שעסקו במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם או פדיונם.
  (ב) מוסד כספי לפי סעיף קטן (א), לרבות מי שהמנהל רשם אותו כעוסק, יודיע על כך למנהל במכתב רשום תוך 30 מיום תחילתו של צו זה.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977).

 • לצו זה ייקרא "צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977".