תקנות מס ערך מוסף - צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993

לתחילת העמוד צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993
לתחילת העמוד 1. קביעת שיעור ריבית
  • שיעור הריבית לענין הוראות החיקוקים המפורטים להלן, יהיה כקבוע לצדם -

    (1) בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 - 4% לשנה;

    (2) בסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 - 16% לשנה.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתו של צו זה ביום י"ב בסיון התשנ"ג (1 ביוני 1993).