תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972
לתחילת העמוד 1. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה
  • (א)  חבר בני אדם שהוציא הוצאות עודפות, יגיש לפקיד השומה עד ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0872 על ההוצאות העודפות שהוציא בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד מקדמה בשיעור המפורט בסעיף 181ב לפקודה.

    (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), המועד האחרון להגשת הדו"ח לפי תקנות אלה יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" – כמשמעותם בסעיף 173ב לפקודה.

  • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972.