תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "ספורטאי חוץ" ו"עיתונאי חוץ" - כהגדרתם בסעיף 75א לפקודה;

  "עולה חדש" - עולה כהגדרתו בסעיף 35(ד) לפקודה;

  "שירות צבאי" - למעט שירות בצבא הקבע;

לתחילת העמוד 2. קביעת יחידים כתושבי ישראל
 • יראו כתושב ישראל יחיד שאינו תושב ישראל כאמור בפסקה (א)(4) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה (להלן - ההגדרה), בכל אחד מאלה:

  1.  אם הוא עובד מדינת ישראל - אם יחסי עובד מעביד בינו לבין מדינת ישראל החלו כאשר היה אותו יחיד תושב ישראל;

  2.  אם הוא עובד של מעביד אחר המפורט בפסקה (א)(4) להגדרה - אם יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו מעביד החלו כאשר היה היחיד תושב ישראל, ובלבד שלא חלפו חמש שנים מיום שהחל היחיד לעבוד אצל אותו מעביד מחוץ לישראל, והכל אלא אם כן הוכיח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.
לתחילת העמוד 3. קביעת יחידים כתושבי חוץ
 • יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה (א)(1) ו-(2) להגדרה, כתושב חוץ, אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה:

  1. נציג דיפלומטי או פקיד קונסולרי בשירות סדיר ובתפקיד רשמי של מדינה זרה וכן בן זוגו וילדיו של כל אחד מהם, המתגוררים עמו;

  2.  חייל בצבא מדינה זרה או בשירות האומות המאוחדות;

  3. יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל - עד לסיום שירותו הצבאי, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;

  4.  סטודנט הלומר בהיקף של חצי תכנית לימודים לפחות - בשלוש השנים הראשונות לשהייתו, בישראל, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;

  5.  מורה, מרצה או איש מחקר השוהה בישראל במוסד להשכלה גבוהה או במוסד הוראה אחר ומשמש בתפקיד בעבור אותו מוסד - בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל;

  6.  איש דת הממלא תפקיד דתי במוסד דת בישראל על פי הזמנת אותו מוסד - בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל;

  7. חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראות פסקת משנה (א)(2) בהגדרה;

  8.  עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ - בחמש השנים הראשונות לשהותם בישראל.

לתחילת העמוד 4. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).