תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "משמרת שניה" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאינה פחותה משבע שעות רצופות על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 14.00;

  "משמרת שלישית" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משש שעות רצופות על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;

  "תוספת משמרות" - תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

לתחילת העמוד 2. שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית
 • (א) יינתן זיכוי מהמס בשיעור של 15 אחוזים מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט-1969, אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:

  (1) העובדים בייצור;

  (2) עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.

  (ב) סכום הזיכוי לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 2,845 שקלים חדשים לשנה בשנת 1989. הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל ל- 60 השקלים החדשים הקרובים.

  (ג) יראו את הסכום של 2,010 שקלים חדשים בשנת 1987 והסכום של 2,365 שקלים חדשים בשנת 1988 כאילו תואם ביום כ"ז באלול התשמ"ו (1 באוקטובר 1986).

לתחילת העמוד 3. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי התשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 עד תום שנת המס 2022.