תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה, "רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

לתחילת העמוד 2. שווי השימוש ברכב
 • (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב למעט אופנוע שסיווגו l3 שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו -

  "התוספת לתקנות התעבורה" - התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

   

  "קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" - קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

  (ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו l3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. הצמדה ועיגול סכומים
 • (א) הסכומים שבתקנה 2(ב) ושבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

  (ב) מסתכם שווי השימוש הנזקף להכנסת העובד בכל חודש בשתי הספרות האחרונות בסכום של 5 שקלים חדשים או פחות לא יובא הסכום בחשבון; מסתכם השווי בשתי הספרות האחרונות בסכום העולה על 5 שקלים חדשים, יראו סכום זה כ-10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 4. ביטול
 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980 - בטלות.

לתחילת העמוד 5. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987.

 • (תקנה 2)

   

  {סכומים עדכניים ראו טבלת מס הכנסה}

   

  שנת המס 2008

  שנת המס 2009

  שנת המס 2010

  שנת המס 2011 ואילך

   

  קבוצת מחיר

  בשקלים חדשים

  בשקלים חדשים

  בשקלים חדשים

  בשקלים חדשים

  1

  1,380

  1,580

  1,920

  2,260

  2

  1,530

  1,730

  2,090

  2,450

  3

  2,100

  2,450

  2,800

  3,150

  4

  2,570

  2,980

  3,380

  3,780

  5

  3,580

  4,130

  4,680

  5,230

  6

  4,590

  5,320

  6,050

  6,780

  7

  5,820

  6,790

  7,760

  8,720