תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (1)

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (1)
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "המחיר הממוצע" - סך כל המחירים לצרכן, לפי מחירון היבואן התקף בכל אחד מימי שנת הרישום לראשונה, מחולק ב-365 או במספר הימים שחלפו מיום רישום הדגם לראשונה עד סוף שנת המס, לפי העניין;

  "המחיר המקורי" - מחיר הרכב לצרכן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בשנת הרישום, המאוחר מבין השניים;

  "המחיר המשוערך" - המחיר המקורי של דגם הרכב כשהוא מוכפל ביחס השערים;

  "המחיר המתואם לצרכן" -

  (1) בשנת רישומו של הרכב לראשונה - המחיר המקורי;

  (2) החל בשנת המס העוקבת לשנת הרישום של הרכב לראשונה - התוצאה המתקבלת מהכפלת יחס המדדים בסכום המתקבל מחיבור המחיר המקורי והפרש ההתאמה, ובלבד שאם הפרש ההתאמה שהוא מחולק במחיר המקורי נמוך בערכו המוחלט מ-1%, יוכפל יחס המדדים במחיר המקורי בלבד; והכל לא יותר מסכום של 450,000 שקלים חדשים;

  "הפרש ההתאמה" - הנמוך בין שני אלה:

  (1) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המשוערך מהמחיר הממוצע, ואם התוצאה המתקבלת נמוכה מאפס - אפס;

  (2) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המוקרי מהמחיר הממוצע;

  "יחס המדדים" - המדד הידוע ביום 1 בינואר של כל שנת מס, מחולק במדד הידוע ביום 1 בינואר בשנת רישומו של הרכב לראשונה;

  "יחס השערים" - שער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של דגם הרכב בשנת רישומו של הרכב לראשונה, מחולק בשער החליפין הידוע ב-1 בינואר של שנת הרישום האמורה, אך לא פחות מ-1;

  "מחיר הרכב לצרכן" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

  (1) מחיר לפי מחירון היבואן, לרבות כל האבזרים והמכלולים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית, ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת abs, וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן-מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות;

  (2) אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל - ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, מס קנייה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות, ובתוספת פחת שימוש;

  "מטבע יבוא" - סוג המטבע שבו שולמה לספק הרכב התמורה;

  "פחת שימוש" - שיעור של 1% לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל;

  "רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

לתחילת העמוד 2. שווי השימוש ברכב
 • (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב למעט אופנוע כאמור בתקנת משנה (ב), שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש, שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים: לעניין תקנת משנה זו-

  "המחיר המשוקלל בשנת 2010" - סיכום התוצאה המקבלת מהכפלת המחיר המקורי של כל דגם רכב שסיווגו m1 או n1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה במספר כלי הרכב מאותו דגם שנרשמו לראשונה בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ב בתשרי התשע"א (30 בספטמבר 2010), שהוא מחולק בסך כל כלי הרכב שסיווגם כאמור שנרשמו לראשונה בתקופה האמורה;

  {ההגדרה הבאה של "שיעור שווי השימוש" בתוקף בשנת 2010 בלבד} "שיעור שווי השימוש" - אחד מאלה, לפי העניין: (1) 2.04% - לגבי רכב שהמחיר המקורי שלו אינו עולה על 130,000 שקלים חדשים; (2) 2.48% - לגבי רכב שהמחיר המקורי שלו עולה על 130,000 שקלים חדשים;

  {ההגדרה הבאה של "שיעור שווי השימוש" בתוקף מ-1 בינואר 2011} "שיעור שווי השימוש" - אחד מאלה, לפי העניין:

  (1) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010 אינו עולה על 123,000 שקלים חדשים - 2.6%;

  (2) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 123,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 124,000 שקלים חדשים - 2.58%;

  (3) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה 124,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 125,000 שקלים חדשים - 2.56%;

  (4) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 125,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000 שקלים חדשים - 2.54%;

  (5) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים של חודש נובמבר 2009, עולה על 126,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 127,000 שקלים חדשים - 2.52%;

  (6) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 127,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 135,000 שקלים חדשים - 2.50%;

  (7) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 135,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 136,000 שקלים חדשים - 2.48%;

  (8) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 136,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 137,000 שקלים חדשים - 2.46%;

  (9) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 137,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 138,000 שקלים חדשים - 2.44%;

  (10) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 138,000 שקלים חדשים - 2.43%;

  (ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו l3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. הצמדה ועיגול סכומים
 • (א) הסכומים שבתקנות 1 ו-2(ב) יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

  (ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 4. ביטול
 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980 - בטלות.

לתחילת העמוד 5. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987.