תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015
לתחילת העמוד 1. הוראת שעה
 • (א) בתקנות אלה - 

  "רכב חשמלי" - רכב שמונע במנוע חשמלי בלבד, שלא הותקן בו מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית ושנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב;

  "רכב משולב מנוע (hubrid)" - רכב בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית המוצת בניצוץ ומנוע חשמלי, אשר יכול לפעול יחד עם מנוע הבוכנה כאמור או במקומו, לצורך הנעת הרכב;

  "רכב פלאג-אין" - רכב משולה מנוע (hybrid), בתנאי שהוא בעל ציון ירוק שאינו עולה על 100 ומצבר בעל קיבולת העולה על 3 KWH המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב; לעניין זה, "ציון ירוק" - כהגדרתו בכלל 6 לכללים נוספים (ישראליים) לפרק 87 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012.

   

  (ב) בתקופה שמיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני יום התחילה של תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התש"ע-2009, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה) ושהוא רכב משולב מנוע (hybrid), את הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן - התקנות העיקריות), בהפחתת 500 שקלים חדשים.

   

  (ג) בתקופה שמיום  י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 אוN1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא  רכב משולב מנוע (hybrid), את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 500 שקלים חדשים".

   

  (ד) בתקופה שמיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב פלאג-אין או רכב חשמלי, את תקנה 2(א) לתקנותה עיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 1,000 שקלים חדשים".

   

  (ה) עובד שהופחת לו הסכום שבתקנה 2(א) לתקנות העיקריות בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יהיה זכאי להפחתה בהתאם לתקנת משנה (ג).

   

  (ו) סכומי ההפחתה הנקובים בתקנות אלה יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.