תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • "הוצאה חודשית" - הוצאות שהוצאו בחודש בשל רדיו טלפון נייד, לרבות הוצאות קבועות;

    "הועמד לרשות העובד" - ניתן לשימושו האישי של העובד.

לתחילת העמוד 2. שווי השימוש בטלפון נייד
  • שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 80 שקלים חדשים לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד.

    {ראו סכומים עדכניים בטבלת מס הכנסה}

לתחילת העמוד 3. הצמדה ועיגול סכומים
  • הסכומים הנקובים בתקנות אלה יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 4. תחולה
  • תקנות אלה יחולו לגבי הוצאות שהוצאו ביום י"ט באייר התשס"ב (1 במאי 2002) ואילך.