תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991
לתחילת העמוד 1. קביעת גופים
 • לענין סעיף 47א(ג) לפקודה אני קובע את הגופים המנויים להלן:

  (1) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י;
  (2) קופת חולים לעובדים לאומיים;
  (3) קופת חולים מאוחדת (מרכזית-עממית);
  (4) קופת חולים מכבי (לרבות קופת חולים אסף);
  (5) "מבטח" כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, העוסק בביטוח רפואי.

לתחילת העמוד 2. תחולה
 •  תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1990 ואילך.