תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה:


  "בעל חשבון בתאגיד בנקאי חוץ" - מי שרשום בתאגיד חוץ בנקאי כבעל חשבון במטבע כלשהו;

  "הכנסה מאנרגיה מתחדשת" - הכנסה כאמור בסעיפים 2 ו–3 לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז 2016, ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור.

  "הכנסה מדמי שכירות" - הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה; ושסך כל ההכנסה ממנה בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב';

  "הכנסת חוץ" - הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה:
  (1) סכומה לא עלה הסכום הקבוע בתוספת ד';
  (2) שולמה בשלה מקדמת מס, ולענין הכנסה כאמור שאינה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הנסחרת בבורסה או ממכירת נייר ערך זר- שולמה בשלה מקדמת מס או שנקבע לה פטור ממס;

  "הכנסה מריבית" - הכנסה מריבית, מדימי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל, או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר מועד, ושהתקיים לגביה אחד מאלה:

  1. נבע לה פטור ממס;

  2. היא חייבת במס לפי הוראות סעיף 125ג(ב) או (ג) לפקודה, נוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ה';


  "הכנסה מנייר ערך" - הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר, או ממכירת מילווה קצר מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה:

  1. נקבע לה פטור ממס;

  2. נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו';

  "הכנסה מקצבת חוץ" - הכנסה מקצבה כאמור בסעיף 9ג לפקודה, שהתקיימו בה שני אלה:

  1. בשל הוראות סעיף 9ג לפקודה או הוראות חלק י' פרק שלישי לפקודה, אין לשלם בשלה מס נוסף בישראל בשנת המס;

  2. סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד';

  "הכנסה נוספת" - כל אחד מאלה:

  1. הכנסה שנוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור שאינו נמוך מהשיעור המרבי, או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30%;

  2. הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס.

  והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות, הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית או הכנסה מנייר ערך, ובלבד שסך כל ההכנסה הנוספת בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב'.

  "השיעור המרבי" - שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה ולענין הכנסה שנקבע לה שיעור מס נמוך יותר - השיעור הגבוה ביותר שנקבע לה;

  "משכורת" - הכנסה שסכומה הכולל בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת א', שנוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה ושהיא אחת מאלה:

  1. הכנסת עבודה;

  2. קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשולמת על ידי מעביד או קופת גמל;

  3. מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה, החייב במס;

  4. סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה, החייב במס;

  5. הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה;

  התקבלו סכומים ממספר מעבידים או מצירוף של הכנסות מההכנסות המנויות בפסקאות (1) עד (5) יראו את כלל ההכנסה כמשכורת רק אם מאחד הסכומים נוכה המס לפי סעיף 164 לפקודה ומשאר הסכומים נוכה המס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המירבי או בשיעור שקבע פקיד השומה;

  "מקדמת מס" - מקדמה לפי הוראות תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004, שצורף אליה דו"ח בדבר דרך קביעת המקדמה, כפי שנקבע באותן תקנות;

  "נייר ערך" - כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

  "נייר ערך זר" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002.

  "נכס חוץ" - כל רכוש, בין מקרקעין בין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל;

  "תאגיד חוץ בנקאי" - תאגיד שהואגד מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר לפי דיני אותה מדינה.

לתחילת העמוד 2. פטור מהגשת דו"ח
 • (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך, הכנסה מאנרגיה מתחדשת או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.


  (ב) בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסתם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בהגדרות "משכורת", "הכנסה מדמי שכירות" "הכנסת חוץ" או "הכנסה מקצבת חוץ" שבתקנה 1 לגבי כל אחד מבני הזוג, מיגיעה אישית.


  (ג) מבוטל.


  (ד) מבוטל.

לתחילת העמוד 3. סייג לפטור
 • (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

  1. הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה;

  2. הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס בהתאם לסעיף 66 לפקודה;

  3. הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;

  4. הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה - (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, ושכר ספורטאים כהכנסה), התשכ"ז-1967;

  5. היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו.

  6. היתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

   (א) זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;

   (ב) נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,768,000 [בשנת 2010] שקלים חדשים, או יותר.

  7. הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס, אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,839,000 שקלים חדשים [בשנת 2012], או יותר.

  8. הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.


  (ב) האמור בתקנת משנה (א)(5) לא יחול לגבי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה.

  (ג) (1) האמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחול על יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, אם הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב חוץ, בתנאי שהוא ובן זוגו אינם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל, והכל לגבי הדוחות שיש להגישם לשנת המס שבה היה היחיד לתושב ישראל לראשונה או לשנת המס שלאחריה.

  (2) הוראות פסקה (1) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על יחיד, שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל עשר שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

  (ד) האמור בתקנת משנה (א)(6) או (7) לא יחול על יחיד, אם הוא, בן זוגו וילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאים כולם בשנת המס לפטור ממס לפי סעיף 14(א) או (ג) לפקודה או לפי סעיף 90(ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002.

לתחילת העמוד 4. פטור במקרים מסויימים
 • יחיד תושב ישראל שכל הכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד ושלא מתקיימות בו הנסיבות האמורות בפסקאות (6) או (7) שבתקנה 3(א), יהיה פטור מהגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה אם סך כל הכנסתו בשנת המס לא עלה על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן באותה שנת מס לפי סעיפים 34, ו-36 לפקודה.

לתחילת העמוד 5. פטור לתושב חוץ
 • (א) תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת הגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מלוא המס במקור לפי סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה והיא הכנסה אחת מאלה:

  1. מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

  2. לפי סעיף 2(2) או (5) לפקודה;

  3. הכנסה לפי סעיפים 2(4), (6) או (7) לפקודה.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.

לתחילת העמוד 5א. סייג לפטור בנאמנות
 • על אף האמור בתקנות 2 עד 4, לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, גם אם אינו חייב במס בישראל.

לתחילת העמוד 5ב. סייג לפטור למי שחייב בדוחות נוספים
 • על אף האמור בתקנות 2 עד 5, יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על מי שחייב בידווח לפי סעיפים (131(א)(1) עד (5) לפקודה בלבד.

לתחילת העמוד 6. סייג לפטור
 • הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלה לא יחול לגבי דו"ח שיחיד נדרש להגישו על ידי פקיד השומה.

לתחילת העמוד 6א. תיאום סכומים ועיגולם
 • הסכומים הנקובים בתקנה 3 ובתוספות יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 7. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה לגבי הדו"חות שחייבים להגישן לשנת המס 1987 ואילך.

לתחילת העמוד 8. ביטול
 • תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל"ט-1978 (להלן - תקנות הפטור), בטלות לגבי הדו"ח לשנת המס 1987 ואילך.

לתחילת העמוד תוספת א'
 • 1987

  120,000

  1988

  140,000

  1989

  170,000

  1990

  200,000

  1991

  240,000

  1992

  260,000

  1993

  290,000

  1994

  330,000

  1995

  360,000

  1996

  400,000

  1997

  440,000

  1998

  460,000

  1999

  480,000

  2000

  490,000

  2001

  490,000

  2002

  530,000

  2003

  520,000

  ...

   

  2010

  613,000

  2012

  638,000

  2013

  650,000לתחילת העמוד תוספת ב'
 • שנת המס הסכום בשקלים חדשים

  1987

  30,000

  1988

  40,000

  1989

  42,000

  1990

  50,000

  1991

  60,000

  1992

  65,000

  1993

  150,000

  1994

  170,000

  1995

  190,000

  1996

  210,000

  1997

  230,000

  1998

  240,000

  1999

  250,000

  2000

  250,000

  2001

  260,000

  2002

  270,000

  2003

  270,000

  ...

   

  2010

  318,000

  2012

  331,000

  2013

  337,000

לתחילת העמוד תוספת ג' - מבוטלת
לתחילת העמוד תוספת ד'
 • (הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ)
  שנת המס הסכום בשקלים חדשים

  שנת המס

  הסכום בשקלים חדשים

  2003

  270,000

  ...

   

  2010

  318,000

  2012

  331,000

  2013

  337,000

לתחילת העמוד תוספת ה'
 • (הכנסה מריבית)

  שנת המס

  הסכום בשקלים חדשים

  2003

  פטור מדיווח

  2004

  520,000

  ...

   

  2010

  607,000

  2012

  632,000

  2013

  644,000

לתחילת העמוד תוספת ו'
 • (הכנסה ממכירת ניירות ערך)

  שנת המס                                       הסכום בשקלים חדשים

  2017                                                  2,500,000