תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע- 2010

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע- 2010
לתחילת העמוד 1. פטור מהגשת דוח מקוון
 • יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2)(1) לפקודה:
  (1) התקיימו בו כל אלה:

  (א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים;

  (ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240שקלים חדשים;

  (ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,240שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,480 שקלים חדשים;

  (2) הוא ובן זוגו הגיעו לגיל הפרישה.

לתחילת העמוד 2. עדכון סכומים
 • (א) הסכומים הנקובים בתקנה 1(1) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

  (ב) סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

  (ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(1) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת.

  (ד) בתקנה זו -

  "המדד הבסיסי" - המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

לתחילת העמוד 3. תחולה
 • תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2009 ואילך.

לתחילת העמוד סייג לתחולה
 • תקנות אלה לא יחולו על -

  1. יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כאמור בסעיף 131(ב2)(4) לפקודה;

  2. יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.