תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. ניכוי הוצאות שהייה
 • ספורטאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה:

  (1) סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל, ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;

  (2) סכום שלא יעלה על 230 שקלים חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.

לתחילת העמוד 2. הגבלת ההוצאה לגבי תקופת שהייה בחו"ל
 • על אף האמור בכל דין, ספורטאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המס תקופה מצטברת העולה על 30 ימים, יהא רשאי לנכות רק חלק מההוצאות המפורטות בתקנה 1, כיחס התקופה שבה שהה בישראל בשנת המס, לכל שנת המס; לא יובאו בחשבון התקופה המצטברת האמורה תקופות שבהן שהה מחוץ לישראל במסגרת העיסוק בספורט.

לתחילת העמוד 3. שיעור המס
 • על הכנסתו החייבת של ספורטאי חוץ מעיסוק בספורט יחול מס בשיעור 25%, במקום השיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודה, והכנסה זו תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

לתחילת העמוד 4. הגבלת תחולה
 • הוראות אלה לא יחולו על הכנסה מעיסוק בספורט של ספורטאי חוץ שהופקה לאחר שהפיק בישראל הכנסה כאמור במשך למעלה מארבעים ושמונה חודשים; לענין זה, לא תובא במנין ארבעים ושמונה החודשים הכנסה שהופקה מעיסוק בספורט לפני יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

לתחילת העמוד 5. תחילה
 • (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997).

  (ב) בשנת המס 1997, במקום הסכום הקבוע בתקנה 1(2) יבוא "210".