תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (נקודות זיכוי נוספות) התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (נקודות זיכוי נוספות) התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. זיכוי בעד בן זוג עובד
  • בסעיף 38(א) לפקודה, במקום "1.5 נקודות זיכוי" יקראו זאת כאילו נאמר "2.5 נקודות זיכוי", ובמקום "1.75 נקודות זיכוי" כאילו נאמר "2.75 נקודות זיכוי"

לתחילת העמוד 2. זיכוי בעד בן-זוג עוזר
  • בסעיף 39 לפקודה, במקום "1.5 נקודות זיכוי" יקראו זאת כאילו נאמר "2.5 נקודות זיכוי", ובמקום "1.75 נקודות זיכוי" יקראו זאת כאילו נאמר "2.75 נקודות זיכוי".

לתחילת העמוד 3. נקודת זיכוי לאשה נשואה
  • בסעיף 66(ג) לפקודה, בפסקה (1) יקראו אותה כאילו בסופה נאמר: "והאשה תהיה זכאית כנגד המס החל על הכנסתה מיגיעה אישית לנקודת זיכוי אחת נוספת".

לתחילת העמוד 4. תחולה
  • תחולתן של תקנות אלה לגבי חישוב המס על ההכנסה החייבת בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ועד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995).