תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

  "משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם;

  "מקבל" - אדם המקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט אדם כמפורט בתוספת.

לתחילת העמוד 2. ניכוי מס
 • (א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששוויים אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 (3,720 ש"ח) ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 30%.

  (ג) היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו, פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה זו, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

  (ד) בטל.

לתחילת העמוד 3. תיאום ניכוי מס
 • רשאי פקיד השומה להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.

לתחילת העמוד 4. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה
 • משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

לתחילת העמוד 5. רישום ומסירת דו"חות
 • (א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.

  (ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם -

  1.  שחלה עליו חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

  2.  המעסיק 10 עובדים או יותר;

  3.  העורך את חישוב התשלומים בעד שירותים או נכסים ואת הניכויים מהם באמצעות מיכון.
לתחילת העמוד 6. אישורים
 • משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

לתחילת העמוד 7. תשלומים בעד הספקת נכסים או שירותים כהכנסה
 • האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד שירותים או נכסים שקיבל.

לתחילת העמוד 8. טפסים
 • טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.

לתחילת העמוד 9. ביטול
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין), התש"ל-1970 - בטלות.

 • לתקנות אלה יקרא "תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד תוספת א
 • המדינה   המוסד לביטוח לאומי
  רשות מקומית קרן היסוד רשות הנמלים
  איגוד ערים המגבית היהודית המאוחדת לישראל רשות השידור
  מועצה דתית מוסד בנקאי רשות שדות התעופה
  הסוכנות היהודית לארץ ישראל בנק ישראל שירות התעסוקה
  ההסתדרות הציונית העולמית מבקר המדינה האפוטרופוס הכללי



  חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951.

  נציגות בית משותף - לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.