תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), התשל"ט-1979

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), התשל"ט-1979
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "תשלומים" - דמי פגיעה בעבודה, תגמול בעד שירות במילואים - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979, המשתלמים למקבל על ידי המוסד;

  "המוסד" - המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי נוסח משולב, התשכ"ח-1968;

  "המקבל" - יחיד המקבל תשלומים;

  "מעביד" - כמשמעותו בתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), התשל"ט-1979, וכמשמעותו בתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), התשל"ט-1979, או תקנות שיבואו במקומן.

לתחילת העמוד 2. ניכוי מס
 • המוסד המשלם למקבל תשלומים ינכה בעת התשלום מתשלומים אלה מס בשיעור שנקבע בתוספת לתקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), התשל"ט-1979, או כמפורט בתוספת לתקנות שיבואו במקומן.

לתחילת העמוד 3. תיאום ניכוי מס
 • פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור כאמור בתקנה 2 לתקנות אלה.

לתחילת העמוד 4. הגשת הדו"ח ותשלום לפקיד השומה
 • המוסד יגיש לפקיד השומה עד היום ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0102 שיכלול פרטים על מספר מקבלי התשלום, על התשלומים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.

לתחילת העמוד 5. רישום ומסירת דו"חות
 • (א) המוסד ינהל לגבי כל מקבל כרטיס תשלומים בטופס 0101 כשהוא מסוכם לכל פרטיו בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0126 לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה לגבי התשלומים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.

  (ב) המוסד רשאי לנהל את הדו"חות האמורים בפסקה (1) ולהגישם לפקיד השומה באמצעות מיכון וכפי שיקבע הנציב.

לתחילת העמוד 6. אישורים
 • המוסד יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0106 או בדרך אחרת כפי שקבע הנציב על התשלום ששילם ועל המס שניכה מתשלום זה.

לתחילת העמוד 7. טפסים
 • הנציב יקבע טפסים לענין תקנות אלה ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.

לתחילת העמוד 8. תשלומים למקבל על ידי מעביד
 • מעביד המשלם תשלומים למקבל יחולו עליו תקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), התשל"ט-1979, או תקנות מס הכנסה מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), התשל"ט-1979, או תקנות שיבואו במקומן, הכל לפי הענין.

לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בניסן התשל"ט (1 באפריל 1979).