תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "השתכרות או רווח" - השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א לפקודה, בין אם מקורם בפעילות חוקית ובין אם מקורם בפעילות בלתי חוקית;

  "חייב" - אדם המשלם סכומים המהווים השתכרות או רווח בידי המקבל, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, שבאמצעותו משתלמים סכומים כאמור, במישרין או בעקיפין, למעט יחיד המשלם סכום כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;

  "מקבל" - אדם המקבל סכום בשל השתכרות או רווח כהגדרתם בצו הפטור, כולו או חלקו;

  "צו הפטור" - צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, מהימורים או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003;

  "תשלום" - סכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס לפי צו הפטור, בין אם שולם לאדם אחד ובין אם שולם לכמה בני אדם; ויראו לענין זה כהגרלה אחת או כהימור אחד, לפי הענין, גם הגרלה או הימור ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד.

לתחילת העמוד 2. ניכוי המס
 • חייב המשלם תשלום ינכה ממנו מס בשיעור של 25%.

לתחילת העמוד 3. ניכוי משווה כסף
 • היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המשלם, לצורך הניכוי, את סכום התשלום לפי שוויו; פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור והחייב ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

לתחילת העמוד 4. תשלום המס
 • חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה-16 בכל חודש, את סכום המס שניכה בחודש הקודם לפי תקנות אלה, ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 0102.

לתחילת העמוד 5. דוח שנתי
 • חייב ימלא לגבי כל מקבל בטופס 0801 את כל הפרטים המפורטים בו, בתוך שבוע מיום ששילם לו הכנסה כאמור ויגיש את הטופס לפקיד השומה יחד עם טופס 0856 כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, סכומים ששילם בשנת המס הקודמת; בטפסים כאמור יפרט את שם המקבל ומספר זהותו, את סכום התשלום ואת סכום המס שנוכה, אלא אם כן אישור הנציב אחרת, והכל בין אם ניכה מס ובין אם לאו.

לתחילת העמוד 6. אישור
 • חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה ייתן למקבל על פי בקשתו, בסוף שנת המס ולא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, אישור לגבי שנת המס הקודמת, לפי טופס 0857 על הסכום ששילם ועל המס שנוכה ויפרט את הפרטים כאמור בתקנה 3 וכן כל פרט אחר שברשותו שידרוש הנציב.

לתחילת העמוד 7. תשלום כהכנסה
 • אין בהוראות תקנות אלה כדי לפטור מקבל מלכלול את התשלום בדין וחשבון על הכנסתו.

לתחילת העמוד 8. מיכון
 • חייב העורך את חישוב הסכומים ששילם, התשלום או הניכויים ממנו באמצעות מיכון, יגיש לפקיד השומה את הדוחות האמורים בתקנות אלה כפי שיורה הנציב.