תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ"ד-1964

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ"ד-1964
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "שכר סופרים", "מוציא לאור" ו"מקבל" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ"ד-1963.

לתחילת העמוד 2. ניכוי מס
 • מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי.

לתחילת העמוד 2א. ניכוי מס משווה כסף
 • (א) היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המוציא לאור לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.

  (ב) פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמוציא לאור ינכה את המס בהתאם לכך.

לתחילת העמוד 3. תיאום ניכוי מס
 • רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה, יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.

לתחילת העמוד 4. תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה
 • מוציא לאור יגיש לפקיד השומה עד היום ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 832 על שכר הסופרים ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנה 2 בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.

לתחילת העמוד 5. מסירת דו"חות נוספים
 • (א) מוציא לאור ירשום, לגבי כל מקבל, בטופס 831 את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי שכר הסופרים ששילם למקבלים בשנת המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם הטופס 836 שבו ירוכזו סכומי הרישומים בטופס 831.

  (ב) בהגשת הטפסים האמורים בתקנה משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב מוציא לאור -

  1. שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבע בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973 או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992;

  2.  המעסיק 10 עובדים או יותר;

  3. העורך את חישוב התשלומים של שכר סופרים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
לתחילת העמוד 6. אישורים
 • מוציא לאור ששילם שכר הסופרים יתן למקבל, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 837 על שכר הסופרים ששילם לו, ועל המס שניכה משכר הסופרים.

לתחילת העמוד 7. שכר סופרים כהכנסה
 • האמור לצורך תקנות אלה אינו פטור מקבל מלכלול בדין-וחשבון על הכנסתו שכר סופרים שקיבל.

לתחילת העמוד 8. טפסים
 • טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקידי השומה.

לתחילת העמוד 9. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ט בניסן התשכ"ד (1 באפריל 1964).

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ"ד-1964".