תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל"ח-1978

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל"ח-1978
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה-

  "כלי שיט" - כלי שיט במסע במרשם הישראלי או החייב רישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960;

  "ימאי" - יחיד המועסק בכלי שיט במסע בינלאומי לפחות חמישים יום בשנת מס אחת או 50 ימים ברציפות בשתי שנות מס;

  "מסע בינלאומי" - מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת הכוללת שהייה בנמל שאינו ישראלי או בשליטה ישראלית לרבות שהייה בים מול חוף חדרה לשם פריקת פחם בסיומו של מסע כאמור.

לתחילת העמוד 2. ניכוי לימאי
 • ימאי זכאי לנכות מהכנסת העבודה שלו סכום ששילם לו מעבידו במטבע חוץ, ובלבד שלא יעלה על 50% מהכנסת העבודה שלו בכלי השיט או על סכום השווה ל-41 דולר של ארצות הברית של אמריקה, בעד כל יום שבו הוא מועסק בכלי שיט במסע בינלאומי, לפי הסכום הנמוך שביניהם. לענין פריקת פחם בים מול חוף חדרה ייחשב יום העסקה במסע בינלאומי, שהייה בכלי השיט של עשרים וארבע שעות רצופות כשהעסקתו כאמור אושרה בידי מעבידו לצורך עבודתו כימאי.

לתחילת העמוד 3. סייג לניכוי הוצאות מסוימות
 • על אף האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, לא יהא ימאי זכאי לניכוי על פי התקנות האמורות.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1975.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), התשל"ח-1978".