תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "הוצאה" - כהגדרתה בתקנות הכלליות;

  "התקנות הכלליות" - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972;

  "מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותו לענין סעיף 46 לפקודה, ושתקנונו מסדיר הפעלת מתנדבים;

  "מתנדב" - יחיד שמתקיימים לגביו שני אלה:

  (1) הוא עושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי;

  (2) לא היתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא, במישרין או בעקיפין, לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.

לתחילת העמוד 2. הוצאה של מתנדב
 • הוצאה שהוציא מתנדב לצורך מימוש מטרותיו של מוסד ציבורי תותר למתנדב בניכוי, עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו.

לתחילת העמוד 3. התרת הוצאה בשל הוצאות מתנדב למוסד ציבורי
 • (א) הוצאות שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לענין סעיפים 3(ז) ו-181ב לפקודה, בהתאם לקבוע בתקנות הכלליות.

   

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ההוצאות המפורטות להלן שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי לפי תקנה 2, יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי לענין סעיפים 3(ז) ו-181ב לפקודה, כלהלן:

  (1) הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שאינו עולה על 24 שקלים חדשים לאדם באירוע;

  (1א) הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ששימשה את המתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 200 שקלים חדשים לחודש;

  (2) הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 600 שקלים חדשים לחודש בניכוי הסכום שהותר לפי פסקה (1א), לאותו חודש;

  (3) הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים לחודש.

לתחילת העמוד 4. עדכון סכומים
 • הסכומים הנקובים בתקנה 3 יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו הנחות סוציאליות ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 5. הוכחה, רישום ומסירת דוחות
 • (א) על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לא יותרו בניכוי ההוצאות המפורטות בהן, אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

  1.  המוסד הציבורי והמתנדב הגישו מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות, להנחת דעתו של המנהל, וכן כל הוכחה נדרשת אחרת לפי בקשת המנהל;

  2. המוסד הציבורי הגיש, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנת מס, הודעה לפקיד השומה, בטופס שקבע המנהל, הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים במוסד הציבורי בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב שהמוסד הציבורי החזיר לו הוצאות - את פירוט ההוצאות וסכומן לגבי כל רבעון בשנת המס הקודמת.

  (ב) המוסד הציבורי ייתן לכל מתנדב אישור על הוצאות שהחזיר לו בשנת המס הקודמת; אישור כאמור יכלול את סכומי ההוצאות, מטרת ההוצאה, מועד התשלום על ידי המתנדב ומועד התשלום למתנדב על ידי המוסד הציבורי, הכל כפי שייקבע בטופס שייקבע המנהל.