תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה), התשע"ח-2017

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה), התשע"ח-2017
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -


  "חברה מקצה" - חברה מעבידה שמניותיה הוקצו לעובדים בהקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה;


  "מניות העובדים" - מניות שהוקצו לפי סעיף 102 (ב) לפקודה;


  "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

לתחילת העמוד 2. קביעת מכירה לעניין הגדרת "תום תקופה"
 • (א) מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה כאמור בפסקה (3) בהגדרה "תום התקופה" שבסעיף 102 לפקודה, תהיה גם כל אחת מאלה:

  1. מכירה של כלל מניות העובדים במסגרת מכירת מניות החברה המקצה למי שרכש, יחד עם מניות העובדים, 80% לפחות מהון המניות המונפק של החברה המקצה, ואינו קרוב של אחד מאלה:

   (א) החברה המקצה;
   (ב) בעל מניות בחברה המקצה, המחזיק בה למעלה מ-25% ;

  2. מכירה של מניות במסגרת הליכי פירוק מרצון לפי חוק החברות, אשר בסמוך לה נמכרו פעילות החברה המקצה ונכסיה למי שאינו בעל שליטה בה, ובלבד שפרק הזמן שבין מכירת פעילות ונכסי החברה לבין מועד תחילת הליך הפירוק מרצון לא יעלה על 6 חודשים.

  (ב) מכירה כאמור בתקנת משנה (א) טעונה אישור של המנהל מראש, בתנאים שהוא יורה.