תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ"ב-1982

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ"ב-1982
לתחילת העמוד 1. טפסים להגשת דו"ח
  • נציב מס הכנסה רשאי לפרסם ברשומות טפסים להגשת דו"חות לעניין הסעיפים 131 או 135 או להסתפק באיזכור מספרי הטפסים; נישום החייב להגיש דו"ח כאמור ימלא אותו על כל פרטיו בהתאם לאמור בטופס.

לתחילת העמוד 2. תחולה
  • תחולתן של תקנות אלה לגבי דו"חות שיוגשו לשנת המס 1982 ואילך.