תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "יחס הקילומטרים" - מספר הקילומטרים השנתי המוכר בכל אחת משנות המס שבהן תבע המוכר הוצאות החזקת רכב, מחולק במספר הקילומטרים השנתי של אותו רכב בכל שנות המס שבהן הוציא המוכר הוצאות להחזקתו;

  "מספר הקילומטרים השנתי המוכר" - מספר הקילומטרים השנתי העודף על 9,900 או 25% ממספר הקילומטרים השנתי, לפי הגבוה;

  "הוצאות החזקת רכב", "מספר קילומטרים שנתי" ו"רכב" - כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן - תקנות הרכב);

  "תקנות הרכב הקודמות" - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשמ"ז- 1987.

לתחילת העמוד 2. חישוב רווח הון במכירת רכב
 • במכירת רכב של יחיד שבגינו היה זכאי לתבוע הוצאות החזקת רכב יחולו ההוראות האלה:

  1. יוכפלו המחיר המקורי והתמורה, כל אחד מהם, ביחס הקילומטרים ויראו את המכפלות כמחיר המקורי וכתמורה לצורך חישוב רווח ההון;

  2. ינוכה מהמחיר המקורי רק סכום הפחת שהותר על פי תקנות הרכב;

  3.  יראו כמחיר מקורי של רכב ששימש את היחיד קודם ליום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) (להלן - היום הקובע) אשר בשלו לא היה זכאי לתבוע הוצאות קבועות על פי תקנות הרכב הקודמות את סכום שוויו של הרכב כיום הקובע ומועד זה יחושב כיום רכישה של רכב כאמור
לתחילת העמוד 3. יתרת המחיר המקורי
 • לצורך חישוב רווח ההון במכירת רכב שתקנה 2 אינה חלה עליו, ינוכה מהמחיר המקורי כל סכום פחת לרבות כזה שלא הותר בניכוי על פי תקנות הרכב.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • תקנות אלה יחולו לגבי רכב שנמכר בשנת המס 1996 ואילך.

לתחילת העמוד 5. הוראות מ
 • (א) בתקנה זו -

  "רכב", "רכב פרטי", "רכב מסחרי, "הוצאות החזקת רכב" ו"מספר ק"מ שנתי" - כהגדרתם בתקנות הרכב הקודמות;

  "יום התחילה" - ט' בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1996) וברכב מסחרי שחלה עליו תקנה 9(ב) לתקנות הרכב - יום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998).

  (ב) לענין מכירת רכב של יחיד שבגינו תבע הוצאות החזקת רכב לפני יום התחילה, יראו לענין התקופה שלפני יום התחילה, על אף האמור בתקנה 1, כאילו היתה הגדרת "מספר הקילומטרים השנתי המוכר" - מספר הקילומטרים העודף על 36,000 וברכב מסחרי או של בית ספר לנהיגה - מספר הקילומטרים השנתי.

  (ג) לענין מכירת רכב שנרכש לפני יום התחילה יחולו לגבי התקופה שלפני יום התחילה תקנות 2(2) ו-3 כאילו בכל מקום, במקום "תקנות הרכב" נאמר "התקנות הקודמות כאילו לא בוטלו בתקנות הרכב".