תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. תנאי לזכאות
  • יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה או לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה, לפי הענין (להלן - המזכה), אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 160,000 שקלים חדשים בשנת המס, ואם אין למזכה בן זוג - אם לא עלתה על 100,000 שקלים חדשים בשנת המס; לענין זה, "הכנסה חייבת" - לרבות הכנסה פטורה ממס על פי דין.

לתחילת העמוד 2. בקשה לקבלת זיכוי
  • לקבלת זיכוי ממס לפי סעיף 44 לפקודה או לקבלת נקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה יגיש יחיד כאמור בתקנה 1 בקשה לפקיד השומה בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה, ויצרף לבקשתו מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה.

לתחילת העמוד 3. בוטלה
לתחילת העמוד 4. עדכון סכומים
  • הסכומים הנקובים בתקנה 1 יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה, כאילו היו הנחות סוציאליות, והסכום המתקבל יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 5. תחולה
  • תקנות אלה יחולו לגבי זיכוי ממס בשל הוצאות החזקת קרוב במוסד ולגבי נקודות זיכוי בשל נטול יכולת, שיובאו בחשבון בחישוב המס של היחיד כאמור בתקנה 1 לשנת המס 1995 ואילך.