תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה-2014

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

  "עובד זר" - כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור;


  "עובד זר חוקי"- עובד זר חוקי לפי תקנה 2;


  "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" - עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952;

  "היתר" ו"תחום הסיעוד" - כמשמעותם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;


  "תקנות ניכוי הוצאות שהייה" - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979.

לתחילת העמוד 2. עובד זר חוקי
 • עובד זר חוקי הוא עובד זר שהתקיימו בו כל אלה:

  1. שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;

  2. הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;

  3. הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.
לתחילת העמוד 3. זיכויים לעובד זר
 • (א) בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו-36א לפקודה.

  {פסקה {א1) בתוקף בשנת 2017}

  (א1) בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה.

   

  {פסקה {א1) בתוקף משנת 2018 ואילך}

  (א1) בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה.


  (ב) בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.

  (ג) שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

  (ד) הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, לא יחולו בחישוב המס החל על הכנסתו של עובד זר.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • תקנות אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2015 או לאחריה.