תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה;

  "מחזור" - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, למעט מכירת רכוש קבוע, הלוואות שנתקבלו ותקבול שהנציב אישר בכתב לגביו כי הוא תקבול חד-פעמי בידי המוסד, והכל מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי הפעילות של המוסד בשנת המס הקודמת; לענין זה, "חודש" - לרבות חלק ממנו.

לתחילת העמוד 2. הגשת דו"חות
 • (א) מוסד ציבורי יגיש לפקיד השומה דו"ח כאמור בסעיף 9(2) לפקודה בטופס 1215, ואם יש לו הכנסה שאינה פטורה ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, יגישו בצירוף טופס 1215א, ובצירוף אלה:

  1. מאזן ליום האחרון של שנת המס ודו"ח הכנסות והוצאות לשנת המס, מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח;

  2.  חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דו"ח ההכנסות וההוצאות, כאמור בפסקה (1), להכנסה החייבת או להפסד, לפי הענין, שהוצהרו בדו"ח; חשבון ההתאמה יהיה מאושר בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח; האישור יינתן לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, ואם לא היו למוסד הכנסות או שכל הכנסותיו פטורות ממס, ולא היו לו סכומים החייבים במס לפי סעיף 3(ז) לפקודה - יינתן האישור לפי הנוסח שבתוספת השניה;

  3.  דו"ח שיפורטו בו לתאריך המאזן, כל אלה:

  (א) יתרות ההלוואות שנתן המוסד הציבורי לתקופה העולה על שנה ויתרות ההלוואות שקיבל לתקופה העולה על שנה;

  (ב) זכאים ויתרות זכות לגבי כל אחד מאלה כשהם ממוינים לפי הסוגים הבאים:

  1.  חברי הועד או מועצת המנהלים של המוסד הציבורי;

  2.  מנהליו;

  3. חברי המוסד הציבורי;

  4. עובדיו;

  5. חבר-בני-אדם אשר למוסד הציבורי יש זכות בהון מניותיו, זכות הצבעה בו או זכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה, או זכות לקבל רווחים ממנו;
  6.  אחר.

  (ג) חייבים ויתרות חובה לגבי כל אחד מהמפורטים בפסקת משנה (ב);

  (ד) זכאים וחייבים להם היתה בשנת המס יתרת זכות או יתרת חובה, לפי הענין, בסכום העולה על 5% מהמחזור של המוסד הציבורי;

  (ה) ספקים, נותני שירותים, מקבלי שירותים ואחרים שסכומי ההתקשרות עמם בשנת המס עלו על 5% מהמחזור של המוסד הציבורי;

  (ו) סכומי ההוצאות מראש וההוצאות הנדחות, סכומי ההכנסות מראש וההכנסות הנדחות, סכומי ההוצאות שנצברו וההכנסות שנצברו;

  (ז) פירוט השקעות בשוק ההון כערכן ביום האחרון של שנת המס לפי סוגיהן.
  (4) דו"ח שיפורט בו חישוב ההכנסה לפי סעיף 3(ח) לפקודה לפי טופס 1269.
  (ב) מוסד ציבורי שאינו חברה רשאי להגיש מאזן ודו"ח הכנסות והוצאות כאמור בתקנת משנה (א)(1) כשאלו אינם מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח וכן רשאי להגיש דו"ח כאמור בתקנת משנה (א)(2) אף ללא האישור כאמור בתקנת משנה זו, אולם אלו יהיו חתומים בידי ועדת הביקורי או הגוף המבקר, אם המוסד הציבורי הוא עמותה, ובידי מנהלי המוסד הציבורי או נאמניו בכל מקרה אחר ובלבד שנתקיימו כל אלה:

  1.  מחזורו בשנת המס שלגביה מוגש הדו"ח אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;

  2. בשנת המס לא היה המוסד האמור מוסד ציבורי לענין סעיף 46 לפקודה או סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.

  3.  כל הכנסותיו פטורות ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה.
לתחילת העמוד 3. תחולה
 • תחולתן של תקנות אלה לגבי דו"חות שהוגשו לשנת המס 1996 ואילך.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (תקנה 2(א)(2))

  אישור על ידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח

  בדקתי את חשבון ההתאמה של ..............................................
  לשנת המס ............... המתאים את ההכנסה או ההפסד שלו לפי דו"ח ההכנסות
  וההוצאות שלו לתקופה ............... להכנסה או להפסד שהוצהרו על ידי
  לצורכי מס לשנת המס האמורה, לרבות סכומים החייבים במס לפי סעיפים 3(ז) ו-3(ח) לפקודה.

  אני מאשר שלפי דעתי/ובכפיפות לאמור לעיל ההתאמה הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

  ........................ ......................
  תאריך                      חתימה

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • תקנה 2(א)(2)) אישור על ידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח

  בדקתי את דו"ח ההכנסות וההוצאות של .................. לשנת המס .........

  אני מאשר שלפי דעתי כל הכנסותיו של המוסד פטורות ממס, ולא היו לו סכומים החייבים במס עפ"י סעיף 3(ז) לפקודה.

  ........................ ......................
  תאריך                  חתימה