תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "ארגון מקצועי" - כהגדרתו בסעיף 9(2א)(ג) לפקודה;

  "שומה סופית" - שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה, השגה או ערעור, ואם הוגש ערעור - ניתן לגביו פסק דין סופי.

לתחילת העמוד 2. הגשת דו"חות
 • ארגון מקצועי יגיש לפקיד השומה דו"ח כאמור בסעיף 9(2א) לפקודה, לפי טופס 1214, בצירוף טופס 1226, שבתוספת הראשונה, ובצירוף אלה:

  1.  מאזן ליום האחרון של שנת המס ודו"ח הכנסות והוצאות לשנת המס, מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח, לפי הענין.

  2.  חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דו"ח ההכנסות וההוצאות כאמור בפסקה (1), להכנסה החייבת או להפסד, לפי הענין, שהוצהרו בו; חשבון ההתאמה יהיה מאושר בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח לפי הענין; האישור יינתן לפי הטופס שבתוספת השניה;

  3.  דו"ח שיפורט בו חישוב ההכנסה לפי סעיף 3(ח) לפקודה, כאמור בתקנה 2(א)(4) לתקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997.
לתחילת העמוד 3. תחולה
 • (א) תקנות אלה יחולו על הדו"חות שיש להגישם לשנת המס 2002 ואילך וכן על הדו"חות לשנות המס שקדמו לשנת המס 2002 אם טרם הוגשו הדו"חות לגביהן.

  (ב) ארגון מקצועי שהגיש דו"חות לשנות מס שקדמו לשנת המס 2002, אך טרם נקבעה שומה סופית לגבי אותן שנות מס, רשאי להגיש טופס 1226 לגבי כל אחת משנות המס כאמור.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה (תקנה 2)
 • מדינת ישראל/האוצר אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

  נספח לחישוב הכנסה חייבת של ארגון מקצועי לשנת המס _________ (להלן שנת המס)

  שם הארגון המקצועי    

    מספר תיק
   |    |    |   |    |    |    |    |

   

  חישוב עודף הוצאות על הכנסות מועבר מהשנה הקודמת לשנת המס

  1. עודף הוצאות על הכנסות (יתרת ההכנסה השלילית מהשנה הקודמת לשנת המס (העתק הסכום השלילי משורה 10 בטופס 1226 לשנה הקודמת כאמור) ...........

   

   |    |    |   |    |    |    |    |

  2. עודף הוצאות על הכנסות משנה קודמת כאמור
  מתואם (הכפל הסכום השלילי משורה 1 בשיעור
  עליית המדד בשנת המס) ..................

   |    |    |   |    |    |    |    |

   

  חישוב "הוצאות"

  3. הוצאות המותרות לניכוי לפי דו"ח הכנסות והוצאות .............................  

   |    |    |   |    |    |    |    |

  4. פחת בשנת המס ............................(-)

   |    |    |   |    |    |    |    |

  5. הוצאות לרכישת נכס בר פחת בשנת המס .......(+)

   |    |    |   |    |    |    |    |

  6. עודף הוצאות על הכנסות מתואם מהשנה הקודמת (+)
  לשנת המס (העתק הסכום משורה 2) ...........

   |    |    |   |    |    |    |    |

  7. סה"כ הוצאות (שורה 3 פחות שורה 4 ועוד שורה 5 ועוד שורה 6) .....................

   |    |    |   |    |    |    |    |

   

  "יתרת ההכנסה"

  8. הכנסות פטורות לפי דו"ח הכנסות והוצאות ......

   |    |    |   |    |    |    |    |

  9. סה"כ "הוצאות" (העתק הסכום משורה 7) ......(-)

   |    |    |   |    |    |    |    |

  10. יתרת ההכנסה (שורה 8 פחות שורה 9 ........

   |    |    |   |    |    |    |    |

  אם יתרת הכנסה חיובית - העבר את הסכום לשורה 11

  אם יתרת ההכנסה שלילית - העבר את הסכום לטופס 1214 סעיף י' -  הפסדים

   

   

  חישוב הכנסה חייבת שאינה מעסק (שורות 11 ו-13 ימולאו רק אם יתרת ההכנסה בשורה 10 חיובית)

  11. "יתרת ההכנסה" (העתק הסכום החיובי משורה 10)
        ..........................................

   |    |    |   |    |    |    |    |

  12. 50% מסה"כ ה"הוצאות" (50% מהסכום בשורה 7)
         ......................................  (-)

   |    |    |   |    |    |    |    |

  13. הכנסה חייבת של ארגון מקצועי שאינה מעסק
  (שורה 11 פחות שורה 12) ...................

   |    |    |   |    |    |    |    |

  אם הסכום בשורה 13 חיובי - העבר את הסכום משורה 13 לסעיף ו' בטופס  1214 כ"הכנסה חייבת"
  אם הסכום בשורה 13 שלילי - העבר את סכום "יתרת ההכנסה" משורה 10 לטופס 1214 שדה 209 כ"הכנסה פטורה" 

   

  ------------           ------------      -------------      ------------

  תאריך                      שם          תפקיד בארגון       חתימה

   

   

  ----------------------                      ---------------------

  חותמת המסייע לשם זיהוי                         חתימה

   

לתחילת העמוד תוספת שניה (תקנה 2(2))
 • אישור חשבון התאמה

  בדקתי את חשבון ההתאמה של ............................................. לשנת המס ................... (שאליו צורפו הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי) המתאם את עודף ההכנסות על ההוצאות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר לסכום ההכנסה/ההפסד שהצהיר עליו לצורכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.

  בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972, אופן עריכת החישובים הדרושים לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה והבדיקה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 32א לפקודת מס הכנסה, נעשו על פי המוסכם בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל.

  אני מאשר שלפי דעתי ובכפוף לאמור לעיל, חשבון ההתאמה האמור נערך בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

  ........................ ..........................
  תאריך                  רואה חשבון/פקיד ברית פיקוח