תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מנכה" - אדם החייב לנכות מס הכנסה במקור על פי כל דין;

  "מקבל" - אדם שקיבל תשלום שמממנו נוכה מס הכנסה במקור על פי כל דין.

לתחילת העמוד 2. מתן אישור
 • מנכה שניכה מס הכנסה במקור מתשלום ששילם למקבל, יתן לו בעת הניכוי, לגבי אותו תשלום, אישור שיכלול פרטים אלה:

  (א) לגבי המנכה:

  1.  שמו ומענו;

  2.  מספר תיק הניכויים במס הכנסה;

  3.  הסכום שממנו נוכה המס;

  4. סכום המס שנוכה;

  5. תאריך התשלום.

  (ב) לגבי המקבל:

  1.  שמו;

  2.  מספר זיהויו או מספר תיקו במס הכנסה.

   

לתחילת העמוד 3. דין אישורים
 • האישור על פי תקנה 2 יינתן בנוסף לכל אישור הנדרש ממנכה על פי כל דין.