תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "תשלומים בעד שירותים או נכסים" - סכומים המשתלמים על ידי המדינה, רשות מקומית, איגוד ערים, מועצה דתית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות השידור, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה, האפוטרופוס הכללי, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה או חברת בת שמחזור עסקיהן ביחד, או של כל אחת מהן לחוד, עלה על הסכום הנקוב לגבי שנת מס פלונית כמפורט בתוספת א', למעט חברת-בת שמחזור עסקיה לא עלה על הסכום הנקוב לגבי אותה שנת מס פלונית כמפורט בתוספת ב', מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי שמחזור עסקיו בשנת המס 1988 או לאחר מכן עלה על הסכום הנקוב בתוספת א', שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא חבר-בני-אדם החייב בניכוי במקור לפי צו זה, מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מס ערך מוסף), בית חולים, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה, חבר-בני-אדם שקיבל מהמדינה או מרשות מקומית זכות לחיפוש, הפקה, עיבוד, הספקה והובלה של מחצבים, נפט, מים או חשמל, ואשר עיקר עסקו בפעולות אלה ומי שקיבל זכות מחבר-בני-אדם כאמור לעשיית הפעולות האמורות ועיקר עסקו בכך, או מי שרשאי לארגן או לערוך הגרלה או הימור ועיקר עסקו בכך, בעד שירותים, בעד נכסים או בעד שירותים ונכסים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד-פעמי ובין בשיעורים, בין על חשבונם הם ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין בכסף בין בשווה כסף, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, למעט השתכרות או ריווח כמפורט בסעיף 2(8) לפקודה, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור לפי דין אחר ולמעט תשלומים ששילם יחיד שלגביהם לא חלה חובת רישום בספרי העסק שלו;


  "איגוד ערים" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955;


  "מועצה דתית" - כמשמעותה בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971;


  "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, למעט בית חולים פרטי;


  "מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה;


  "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 13 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;


  "מחזור" - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים, כולל מסים עקיפים, לרבות תקבולים שהתקבלו בשביל אדם אחר וכולם -

  1. לגבי יחיד, שותפות של יחידים ומוסד ציבורי, לא יובאו בחשבון תקבולים שפקיד השומה אישר, בכתב, כי הם הכנסה חד פעמית בידי המקבל;

  2.  לגבי עורך דין, לא יובאו בחשבון סכומים שקיבל כפקדונות, ובלבד שסכומים אלה רשומים בספרי העסק כפקדונות ומופקדים בחשבון בנק נפרד שבו מופקדים רק כספי פקדונות;

  3.  לגבי מוסד ציבורי, יראו כמחזור את סך כל התקבולים שקיבל, בכפוף לאמור בפסקה (1);

  "חברת בת" - חברה שחברה אחרת מחזיקה ב-50% או יותר מערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה;

  "מחצבים" - חמרים בעלי ערך כלכלי שהם חלק מקליפת האדמה או שמוצאם הטבעי הוא מקליפת האדמה, או מים המלח, למעט אבן, צפחה, שחם, צור, שיש, חלמיש, גיר, חצץ, חול, חמר, וגבס;

  "נכס" - כל רכוש בין מקרקעין ובין מטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות;

  "נפט" - כמשמעותו בחוק הנפט, התשי"ב-1952;

  "חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה" - חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973 או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992.

לתחילת העמוד 2. קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה
 • תשלומים בעד שירותים או נכסים יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.

לתחילת העמוד 2א. סייג
 • על אף האמור בהגדרת "תשלומים בעד שירותים או נכסים", לא יראו כתשלומים בעד שירותים או נכסים -


  1.  תשלומים שמשלמים יחיד, שותפות של יחידים, או חברה שאינה חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום לא עלה מחזור עסקיהם על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היו חייבים בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

  2.  תשלומים שמשלמת חברה שהיא חברת אם או חברת בת, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום לא עלה מחזור העסקים של חברת האם יחד עם כל חברות הבת שלה, או של חברת הבת יחד עם חברת האם שלה, לפי הענין, על הסכום הנקוב בתוספת א' ושלא היתה חייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

  3.  תשלומים שמשלם מוסד ציבורי, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום, לא עלה מחזור עסקיו על הסכום הנקוב בתוספת ג' אלא אם כן העסיק בכל אחת משנות המס כאמור, למעלה מ-10 מועסקים.
  4. תשלום שמשלם רוכש זכות במקרקעין  תמורת הזכות האמורה, אם יעביר הרוכש למנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו, לפי הוראות סעיף 15 לחוק האמור עד המועד הקבוע לתשלום המקדמה לפי סעיף 15(ג) או (ג1) לחוק האמור, או עד למועד מתן ההחלטה בבקשה להקטנת סכום המקדמה לפי סעיף 15(ה) או (ו) לחוק האמור, לפי העניין, לפי המאוחר; לעניין פסקה זו, "תשלום" - לרבות אם לא ישולם תשלום בפועל בשל הקטנת שיעור המקדמה בהתאם להוראות סעיף 15(ה) או (ו) לחוק האמור, לפי העניין.
לתחילת העמוד 3. ביטול
 • צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או טובין כהכנסה), התש"ל-1970- בטל.

 • לצו זה ייקרא "צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה התשל"ז-1977".

לתחילת העמוד תוספת א
 • השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  1978

  10,000

  1988

  1,700,000

  1998

  3,900,000

  1979

  10,000

  1989

  2,000,000

  1999

  4,000,000

  1980

  10,000

  1990

  2,500,000

  2000

  4,100,000

  1981

  20,000

  1991

  2,700,000

  2001

  4,300,000

  1982

  50,000

  1992

  3,000,000

  2002

  4,300,000

  1983

  150,000

  1993

  3,300,000

  2003

  4,300,000

  1984

  500,000

  1994

  3,600,000

  2004

  4,300,000

  1985

  1,000,000

  1995

  4,000,000

  2005

  4,400,000

  1986

  900,000

  1996

  3,600,000

  2006

  4,500,000

  1987

  1,400,000

  1997

  3,700,000

     
לתחילת העמוד תוספת ב
 • השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  1978

  2,000

  1988

  300,000

  1998

  780,000

  1979

  2,000

  1989

  350,000

  1999

  790,000

  1980

  2,000

  1990

  500,000

  2000

  800,000

  1981

  4,000

  1991

  540,000

  2001

  850,000

  1982

  10,000

  1992

  600,000

  2002

  840,000

  1983

  30,000

  1993

  660,000

  2003

  840,000

  1984

  100,000

  1994

  710,000

  2004

  860,000

  1985

  200,000

  1995

  800,000

  2005

  880,000

  1986

  170,000

  1996

  710,000

  2006

  890,000

  1987

  260,000

  1997

  730,000

     
לתחילת העמוד תוספת ג
 • השנה

  המחזור בשקלים חדשים

  2000

  2,500,000

  2001

  2,700,000

  2002

  2,600,000

  2003

  2,600,000

  2004

  2,700,000

  2005

  2,700,000

  2006

  2,800,000