תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בצו זה -

    "דמי פגיעה בעבודה" - סכומים המשתלמים בשל פגיעה בעבודה על פי סימן ד' לפרק ג' של החוק לביטוח הלאומי נוסח משולב, התשכ"ח-1968;

    "תגמול בעד שירות במילואים" - סכומים המשתלמים על פי פרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי נוסח משולב, התשכ"ח-1968.

לתחילת העמוד 2. קביעת הכנסה
  • דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתו של צו זה ביום ד' בניסן התשל"ט (1 באפריל 1979).